# ارمنی

اطلاعات جامع ارمنستان

بخش 2  در این بخش به بررسی و تحلیل آماری جمعیت ارمنستان می پردازیم. جمعیت:٠٠۴ ٩۶٧ ٢(سرشماری جولای ٢٠٠٩) ساختار جمعیتی: ١۴-٠ سال:١٨.٢ (مردان:٢٨٩١١٩*زنان:٢۵٢١۵٠) ۶۴-١۵ ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 70 بازدید